Poslanstvo in vizija šole Poljane Iz šolskih kronik 1879-2018 Pomembni dogodki v OŠ Poljane Freske Iveta Šubica v naši šoli Znameniti Poljanci

Do leta 1880 o šolstvu v Poljanah ni veliko podatkov. Najstarejša deška šola na tem področju je bila ustanovljena v Škofji Loki leta 1627, v Poljanah pa leta 1785.

Šolsko leto 1866/67
En razred je bil organiziran v zakristiji, učitelj je bil cerkovnik.

Šolsko leto 1879/80
Občina kupi hišo Na Kupčešu za prvo šolsko sobo (enorazrednica).

Šolsko leto 1882/83
Krajni šolski svet napravi drugo šolsko sobo (dvorazrednica).

Šolsko leto 1889/90
Delo učiteljice dvorazrednice (s štirimi razredi) nastopi prva učiteljica.

Šolsko leto 1900/01
Določi se, da se bo gradilo novo šolsko poslopje in da se bo denar vzelo na  posodo.

Šolsko leto 1904/05
V komisiji za gradnjo nove šole so zastopniki Poljan, Javorij, Trate (Gorenja vas).

Šolsko leto 1906/07
Poučevanje poteka v začasnem oddelku hribovske šole.

Šolsko leto 1908/09
Začetek pouka v novih šolskih »prostorih ob deželni cesti«, šola postane trirazrednica.

Šolsko leto 1909/10
Začne se pouk v hribovski šoli v višji in nižji skupini.

Šolsko leto 1911/12
Trirazrednica se razširi v štirirazrednico in uvede se nemški pouk v 3. in 4. razred.

Šolsko leto 1912/13
Hribovska šola se razširi na celo šolsko leto.

Šolsko leto 1919/20
Dovoli se vzporednica prvemu razredu – 1. a dopoldne, 1. b popoldne.

Šolsko leto 1920/21
Štirirazrednica se razširi v petrazrednico.

Šolsko leto 1927/28
Ukine se petrazrednica in vrne v štirirazrednico z odlokom Ministrstva prosvete. Šola dobi vodovod.

Šolsko leto 1929/30
Sprejet je Zakon o narodnih šolah Kraljevine Jugoslavije in s tem uvedena enotnost pouka za vso državo.

Šolsko leto 1934/35
12. novembra 1935 je ustanovljeno »prvo odelenje« višje narodne šole (ukinjena vzporednica
k 4-razredni osnovni šoli).

Šolsko leto 1935/36
Učenci Bukovega Vrha so prešolani v Poljane, ker v šoli v Črnem Vrhu ni dovolj prostora.

Šolsko leto 1936/37
15. aprila 1937 je uveden naziv Ljudska narodna šola.

Šolsko leto 1937/38
19. septembra 1937 – odkritje spomenika dr. Ivana Tavčarja.

Šolsko leto 1939/40
Odprtje 7. in 8. oddelka šole. Ukinjen je oddelek za oddaljene, vendar  izredno dovoljenje šola dobi še za dve leti.
Organiziranih je šest temeljnih oddelkov in dva oddelka za oddaljene, skupaj 121 učencev. Oddaljeni obiskujejo pouk vsak drugi dan.

Šolska leta 1941–1945
6. aprila 1941 je prekinjen pouk, ker je vojaštvo zasedlo šolske prostore.
6. maja je zadnji dan pouka v slovenskem jeziku. Šolska pisarna je zapečatena in ključi izročeni nemškima orožnikoma.
Spomladi 1942 se šola obnovi. Pouk se izvaja v nemškem jeziku tudi v letu 1943.
Leta 1944 ni nemškega pouka.
Organizirana je otroška šola.
21. oktobra 1944 partizani osvobodijo Poljane, ob tem požgejo tudi šolo. Ostanejo le zidovi in zgori ves šolski inventar, učila in arhiv. Nemški učitelji že prej uničijo slovensko knjižnico.
21. maja 1945 je slovesna proslava osvoboditve v Poljanah.
V začetku junija je šola organizirana v štirih skupinah na različnih lokacijah. Šolska stavba se začne obnavljati.

Šolsko leto 1945/46
15. oktobra 1945 se začne pouk: pet temeljnih oddelkov in en oddelek za oddaljene. Ob sobotah in nedeljah ter prostih dneh znanje dopolnjuje 79 učencev.
Ustanovljen je roditeljski svet.

Šolsko leto 1946/47

Deluje pet temeljnih oddelkov in en oddelek za oddaljene.
V juliju 1947 je organizirano izobraževanje za učitelje zaradi uvedbe 7-letke v naslednjem letu.
10. novembra 1946 odprejo obnovljeno šolsko zgradbo. Na pročelju je napis: Šolo ljudstvu in za ljudstvo.

Šolsko leto 1947/48

Prvič je ustanovljena 7-letka: štirje nižji razredi in trije višji ter oddelek za oddaljene.
4. februarja 1948 umre Lovro Perko.
Prvič so uvedeni izpiti za učence 4. razredov iz slovenščine in računstva pred komisijo. Po uspešno opravljenem izpitu se učenci lahko vpišejo v 5. razred 7-letke.

Šolsko leto 1948/49
Učenci se prvič zavarujejo proti nezgodam.
Od 1. februarja dalje deluje šolska kuhinja s podporo »Mednarodnega dečjega fonda«.

Šolsko leto 1949/50
Po sklepu izvršnega odbora Ljubljanske oblasti kot najboljšo šolo poleg učiteljišča Celje in šole Sv. Križa pri Trebnjem nagradijo sedemletko v Poljanah, ki je deležna tudi denarne nagrade.

Šolsko leto 1950/51
Začne se izvajati program nižje gimnazije, v kateri je 99 dijakov.

Šolsko leto 1952/53
Odvijajo se krožki: za ročno delo, namizni tenis in lutkovni krožek.
Uvedena je moralna vzgoja. Šolo obiskuje 116 dijakov v štirih razredih.
Z delovanjem začne pevski zbor.

Šolsko leto 1953/54
Združita se gimnazija Trata – Gorenja vas in Poljane s sedežem v Poljanah,  skupno 233 dijakov.
Uveden je domoznanski pouk.

Šolsko leto 1954/55
16. januarja 1955 začne delovati šolski odbor.
Poljanska zadruga  izdela opremo za ves razred.
35 dijakov iz Gorenje vasi se vozi v Poljane, ki je edina gimnazija od Škofje Loke do Žirov (161 dijakov).
Ustanovljena je osemletka v Gorenji vasi.

Šolsko leto 1955/56
Delujejo štirje razredi; oddelek za oddaljene je pridružen.
Praznovanje 175-letnice šole (17. junij), ob katerem priredijo razstavo izdelkov.
Izvedeni so vzorni nastopi za učitelje iz sosednjih šol iz slovenščine, biologije, matematike in zgodovine.

Šolsko leto 1956/57
Zaradi pojava otroške paralize se je šolsko leto začelo 15. septembra.
V oktobru v tednu otroka učenci zberejo 300 kg sadja in ga poklonijo mladinskemu domu v Kranju.

Šolsko leto 1957/58
Ukinjeni sta osnovna šola in nižja gimnazija ter ustanovljena 8-letna šola.
Uveljavljati se začne šolska reforma – novi učni načrti.
V Malenskem Vrhu in v Javorjah sta organizirani podružnici.

Šolsko leto 1958/59
Ustanovljena je Pionirska zadruga.
Šola dobi nov pianino.
Izvaja se ocenjevanje učiteljstva.

Šolsko leto 1959/60
Šolo obiskujejo učenci iz doma v Ljubljani (vojne sirote).
Uvedena je stalna služba za izbiro poklica. Učenci so testirani.
V šolsko zadrugo je vključenih 36 učencev.
V 5. razredu je uveden razredni pouk.
Sprejet je Zakon o osnovni šoli.

Šolsko leto 1960/61
Ustanovljeno je taborniško gibanje.
Šola izdela Pravila šole in jih pošlje v odobritev Svetu za šolstvo.

Šolsko leto 1961/62
Pouk poteka v dveh izmenah.
V maju je v Kulturnem domu pevska revija zborov iz Poljanske doline. Iz šole Poljane nastopijo trije pevski zbori.
Izvoljen je nov 11-članski šolski odbor.

Šolsko leto 1962/63
Prvič proslavijo pionirski dan, 29. septembra.
14. maja skozi Poljane potuje zvezna štafeta. Nosijo jo učenci šole.
V peti razred je prvič uvedena ruščina, nemški jezik naj bi postopoma izpadel.

Šolsko leto 1963/64
Kot oddelčna šola je ukinjena šola v Javorjah, priključena je k poljanski šoli.
Prvič je oblikovan statut šole, ki ga pregledala občinska komisija. Organi upravljanja so zbor delovne skupnosti, upravni odbor in ravnatelj.
8. razred ima še nemški jezik, ostali angleškega.

Šolsko leto 1964/65
14. novembra je ustanovni zbor Šolskega športnega društva.

Šolsko leto 1965/66
Pouk se odvija v dveh izmenah. Sprejet je predmetnik in nov učni načrt za vse razrede.
Učenci tekmujejo za Prešernovo bralno značko.

Šolsko leto 1966/67
Vozačev je 40 %.
Na centralni šoli je 597 ur dodatne pomoči, na podružnici pa 270 in 64 ur dela z boljšimi učenci.

Šolsko leto 1967/68
Ustanovljena je Planiška skakalna šola.
13. februarja je zbor volivcev, na katerem govorijo o referendumu za zidanje novih šol z uvedbo samoprispevka.

Šolsko leto 1968/69
Zaradi varnosti učencev je ob cesti postavljena varnostna ograja.
Vpeljani so popravni izpiti za učence od 5. razreda dalje, ki imajo do dve nezadostni oceni.

Šolsko leto 1969/70
Nekateri učitelji poučujejo v Gorenji vasi in v Poljanah.
Izleti in ekskurzije so organizirani skupno s centralno šolo Ivana Tavčarja v Gorenji vasi.

Šolsko leto 1970/71
S koncem šolskega leta je ukinjena osemletka v Poljanah.

Šolsko leto 1971/72
Pouk poteka v eni izmeni.
Uveden je športnovzgojni karton.

Šolsko leto 1973/74
Izvaja se pouk  male šole.

Šolsko leto 1974/75
Zakon o osnovni šoli določi, da praviloma izdelajo vsi učenci. Obvezen je dopolnilni pouk med počitnicami za učence s pomanjkljivim znanjem.

Šolsko leto 1975/76
Organizirano je varstvo za vozače.
V prvem polletju prvega razreda se učencev ne ocenjuje, temveč vzpodbuja z vzgojnimi sredstvi.

Šolsko leto 1976/77
Opravljen je strokovni ogled šole zaradi morebitne prenove.

Šolsko leto 1977/78
Strokovnjaki ugotovijo, da se vrtca pri šoli ne da ustrezno urediti. Predlagajo novogradnjo na lokaciji v Predmostu.

Šolsko leto 1978/79
Letna šola v naravi – šola plavanja v Puntiželi pri Puli.
Potekajo dogovori za adaptacijo šole za izboljšanje kanalizacije in kletnih prostorov.

Šolsko leto 1979/80
Šola prejme priznanje KS Poljane za uspešno sodelovanje. Nagrada je kinoprojektor.

Šolsko leto 1981/82
Postavi se prva likovna razstava v šoli.

Šolsko leto 1982/83
Posebna skrb je namenjena nadarjenim učencem.
Organiziranih je več likovnih razstav.
2. aprila 1983 je podpisan dogovor z lastniki zemljišč o prodaji zemljišča na lokaciji Marušn´kove njive za potrebe novogradnje šole.

Šolsko leto 1982/83
V prve tri razrede se uvede nov predmetnik in učni načrt.

Šolsko leto 1983/84
Potekajo intenzivne priprave za gradnjo nove šole in pogovori o prodaji stare šole.

Šolsko leto 1984/85
V ponedeljek, 26. avgusta 1985 na sedanji parceli začnejo z gradnjo Podružnične šole Poljane.

Šolsko leto 1985/86
Ob Trubarjevem letu (1586–1986) je izdano je šolsko glasilo Pesmice.
Podjetje Tehnik izvaja gradnjo šole. Prostori vrtca bodo zaradi hudega pomanjkanja denarja ostali neobdelani.

Šolsko leto 1986/87
11. novembra 1986 dela na freski v šolski avli konča umetnik Ive Šubic.
11. decembra 1986 pouk prvič poteka v novi šoli.
20. decembra 1986 je slavnostno odprtje nove šolske zgradbe.
Izdano je glasilo kot priloga Vaščanu s karikaturami Iztoka Sitarja.

Šolsko leto 1987/88
Organizirana je razstava fotografij Tomaža Lundra Baročne cerkve v poljanski fari v letu baroka.
V juniju je ob 120-letnici rojstva Aleša Ušeničnika izdano šolsko glasilo Blegoš.
19. decembra 1987 je odprt vrtec, poimenovan po Tavčarjevi Agati.

Šolsko leto 1988/89
Izvaja se program prenove osnovne šole s poudarkom na individualizaciji in diferenciaciji.

Šolsko leto 1989/90
Na zboru volivcev je izražena zahteva za drugo fazo gradnje šole za popolno osemletko.
Potekajo prve aktivnosti za razširitev šole.

Šolsko leto 1992/93
Sprejet je šolski logotip Agate – motiv iz Tavčarjeve Visoške kronike.
Uveden je 5. razred.

Šolsko leto 1993/94
Akademska slikarka Cita Potokar šoli pokloni ilustracije mlade Brede.
Januarja 1994 je pripravljen projekt za dograditev šole.

Šolsko leto 1994/95
Novembra 1995 je všolanih 12 begunskih otrok iz begunskega centra Škofja Loka. Nekateri krajani, predstavniki Krajevne skupnosti Poljane, temu dejanju ostro nasprotujejo, kljub argumentom takratne oblasti in MŠŠ.

Šolsko leto 1996/97
Začne se gradnja prizidka k obstoječi šoli.

Šolsko leto 1997/98
Vpis zavoda v sodni register kot Osnovna šola Poljane – 15 oddelkov v OŠ Poljane, 2 kombinirana PŠ Javorje.
V Poljanah je ponovno uvedena popolna osemletka.

Šolsko leto 1998/99
Šola pridobiti računalniško učilnico z 8 računalniki.
Ustanovljeno je Športno društvo Mladi vrh s sedežem v OŠ Poljane.
Oblikovana in podpisana je izjava o poslanstvu Osnovne šole Poljane.

Šolsko leto 1999/2000
Na severni strani šole so dograjene tri igralnice vrtca.

Šolsko leto 2002/03
Šola kupi Globus, delo akademske slikarke Maje Šubic.

Šolsko leto 2003/04
Zakonsko je uvedena devetletna osnovna šola.
Prejmemo naziv EKO ŠOLA.

Šolsko leto 2004/05
V Podružnični šoli Javorje je prvič organiziran oddelek podaljšanega bivanja v polovičnem obsegu.
Sodelujemo na Šubičevi likovni koloniji v Poljanah.

Šolsko leto 2005/06
Prejmemo EKO zastavo.

Šolsko leto 2007/08
Dobimo novo telovadnico, zunanje igrišče in vrtčevsko igrišče.

Šolsko leto 2010/11
Pridobimo naziv UNESCO ŠOLA.

Šolsko leto 2011/12
Pridobimo naziv KULTURNA ŠOLA.

Šolsko leto 2012/13
Uvedena sta elektronski dnevnik in redovalnica.
Zaključena je energetska sanacija šole.

Šolsko leto 2013/14
Sprejeta sta dokumenta Hišni red OŠ Poljane in Pravila šolskega reda OŠ Poljane.

Šolsko leto 2015/16
Organiziramo državno tekmovanje Kaj veš o prometu, urejena je pešpot iz Poljan do šole.

Šolsko leto 2016/17
Občina poskrbi za varno pot v šolo in uredi nov uvoz s krožiščem in postajališčem na zahodnem delu šole.
Pridobimo naziv ZDRAVA ŠOLA.

Šolsko leto 2017/18
Praznovanje okroglih obletnic – 30-letnica Osnovne šole Poljane nad Škofjo Loko in Vrtca Agata, 20-letnica samostojne šole in 10-letnica dograditve telovadniceVse te jubileje smo počastili s prireditvijo v sredo, 20. septembra.

Šolsko leto 2018/19
Na slavnostni  prireditvi ob občinskem prazniku Občine Gorenja vas – Poljane, 24. novembra 2018, šola prejme plaketo občine za uspešno in pestro učno-vzgojno delo ter povezanost s krajem v preteklih 30-ih letih.

(Skupno 540 obiskov, današnjih obiskov 1)