Splošne informacije

V skladu z 22. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/13) na šoli izvajamo neobvezne izbirne predmete v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu.

Šola za učence 4., 5. in 6. razreda lahko izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:

 • drugega tujega jezika,
 • umetnosti,
 • računalništva,
 • športa,
 • tehnike.

Šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:

 • drugega tujega jezika.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali ob predurah ali 6. oziroma 7. šolsko uro.

V šolskem letu 2021/2022 bomo na naši šoli in podružnici ponudili naslednje predmete:

Matična šola Poljane

Učenci 4., 5. in 6. r na matični šoli imajo možnost izbirati med:

 • Nemščino (2 uri),
 • Tehniko (1 ura),
 • Umetnostjo (1 ura) in
 • Športom (1 ura).

Učenci 7., 8. in 9. r imajo možnost izbrati:

 • Francoščino (2 uri).

Podružnična šola Javorje

Učenci 4. r in 5. r iz Javorij imajo možnost izbrati:

 • Nemščino (2 uri).

 

Pomembno Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.

Ocenjevanje

Neobvezni izbirni predmet je pri ocenjevanju izenačen z obveznim izbirnim predmetom. Zaključna ocena se vpiše v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznem izbirnem predmetu se obravnava enako kot pri obveznem izbirnem predmetu, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

Učni načrti

Učni načrti za neobvezne izbirne predmete si lahko ogledate na spodnji povezavi:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/osnovno_solstvo/program/ 

Kratke predstavitve neobveznih predmetov

TUJI JEZIK ANGLEŠČINA v 1. razredu

Otroci so zelo zgodaj dojemljivi za učenje tujega jezika, zato bo naš glavni cilj v prvem razredu razvijati pozitiven odnos do angleščine. Učenci bodo pri predmetu izpostavljeni jeziku na različne načine. Pouk bo potekal na zabaven in sproščen način, preko iger in ustvarjalnega giba. Učne ure bodo pripravljene raznovrstno in konkretno, z različnimi oblikami in metodami dela, različnimi gradivi (igrače, lutke, predmeti) in s konkretnimi materiali (slike, fotografije, razglednice, slikanice, IKT, igre). Na tej stopnji jezikovnega ozaveščanja bodo imele prednost predvsem gibalne pesmi in pravljice, saj so otrokom te starosti najbolj blizu. Učitelj pa bo skušal skozi igro spodbuditi učence k miselni aktivnosti. Teme pri tujem jeziku bodo povezane z ostali predmeti tako, da bodo učencem blizu. V prvem razredu bo neobvezni izbirni predmet TJA potekal 2 uri tedensko.

ŠPORT v 4., 5. in 6. razredu

Vsebine, ki morajo biti prisotne v vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine idr.), številne nove vsebine, ki jih ni v rednem programu predmeta šport.

Teki

 • Lovljenja, štafetni teki in druge tekalne igre; krajši in daljši tek v naravi v pogovornem tempu
 • Orientacijski teki in igre (lov na lisico, skrita pisma, po označeni poti, po opisani poti )
 • »Suhi« biatlon (tek z zadevanji cilja na različne načine)

Hokejske igre

 • Osnovne prvine hokejske igre (dvoranski hokej)

Igre z loparji

 • Igre z različnimi prilagojenimi pripomočki (baloni, žogice različnih velikosti, teže in trdote, loparji različnih velikosti)
 • Drža loparja; osnovne tehnične prvine v posameznih igrah

Žogarije

 • Elementarne igre z žogami

Cirkuške spretnosti

 • Žongliranja in triki z različnimi pripomočki (žogice, obroči)
 • Preskakovanje več kolebnic

Ravnotežne spretnosti

 • Hoja v različne smeri po ožjih površinah (napeti vrvi, več vrveh, gredi, traku );
 • Vzdrževanje ravnotežja na ravnotežnih deskah, žogah, vozičkih

Akrobatika

 • Premagovanje orodij kot ovir (poligoni in štafete); različna lazenja in plazenja; akrobatske raznoterosti; dvigi in postavljanje človeških piramid
 • Prevali naprej in nazaj iz različnih začetnih položajev v različne končne položaje, tudi v kombinacijah in na kup mehkih blazin
 • Stoja na lopaticah z različnimi položaji rok in nog, stoja ob steni in s pomočjo

Skoki

 • skakalni poligoni; različni skoki z višine; mnogo skoki s pomočjo koordinacijske lestve
 • Naskoki na kup blazin in na skrinjo v različne opore; raznožka čez večnamenske blazine samostojno in čez kozo s pomočjo ali varovanjem
 • Skoki z male prožne ponjave

Plezanja

 • Plezanje po različnih plezalih in zviralih (v športni dvorani in na prostem); plezalni poligoni (plezanja, ročkanja, visenja, guganja)
 • Plezanje po nižji umetni plezalni steni v različne smeri (varovanje z blazinami)

TEHNIKA v 4., 5. in 6. razredu

Izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmeta naravoslovje in tehnika v četrtem in petem razredu ter tehnika in tehnologija v šestem razredu. Predmet omogoča učencem poglobitev nekaterih temeljnih znanj s tehničnega področja in širjenje osnovnih spoznanj o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv, razvija praktična znanja, spretnosti, delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje gradiv. Pri praktičnem delu učenci spoznajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev.

UMETNOST v 4., 5. in 6. razredu

Učenci slikajo, rišejo, kiparijo in preizkušajo nove likovne tehnike.  Se ustvarjalno izražajo z različnimi likovnimi materiali in orodji. Preizkušajo nova znanja na izdelkih v novih skladnih estetskih celotah.

DRUGI TUJI JEZIK – FRANCOŠČINA – 7., 8. in 9. razredu

Pouk drugega tujega jezika izvajamo kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur na teden.

S sodobnim načinom obravnave (interaktivne računalniške naloge, komunikacijski dialogi, družabne igre, video posnetki, glasba, ples …) bodo učenci  spoznali naslednje vsebine: vsakdanje situacije (v restavraciji, v hotelu, na letališču), osebni podatki, družina, prijatelji, stanovanje, šola, mesto, promet, šport, glasba, igre, prosti čas, oblačila, prehrana, zdravje, čas, praznovanja, živali, rastline, počitnice, potovanja, kulturne zanimivosti ter besedišče in aktualni dogodki po zanimanju in izbiri učencev …

Učenci pri pouku tvorijo zelo preprosta pisna in govorjena besedila.

Po mnenju mnogih je francoščina eden najlepših in najbolj melodičnih jezikov na svetu. Pa to ni edini razlog, da bi se učil francoščine:

 • 128 milijonov ljudi govori francosko kot prvi ali drugi jezik;
 • v 29 državah sveta je francoščina uradni jezik;
 • francoščina je uradni in administrativni jezik tudi v številnih skupnostih in organizacijah, kot so Evropska unija, Mednarodni olimpijski komite, Združeni narodi in Svetovna poštna zveza;
 • z učenjem francoščine lahko nadaljuješ na gimnaziji in nekaterih drugih srednjih šolah;
 • za francoščino pravijo, da je jezik diplomacije, mode, kulinarike, kulture, književnosti in ljubezni.

FRANCOŠČINA?

OUI.  (Da.)

OUI, BIEN SÛR. (Da, seveda.)

 

DRUGI TUJI JEZIK – NEMŠČINA – 4., 5., 6. razredu

Zakaj bi se učil nemščino?

 • Nemčija je pomembna evropska gospodarska velesila
 • znanje nemščine je zaželeno na številnih ​področjih
 • od znanja tujih jezikov je odvisna naša zaposlitvena prihodnost
 • hkratno učenje tujih jezikov dobro vpliva na jezikovni center v možganih in boljše ​jezikovne spretnosti tudi v maternem jeziku
 • če ne blestiš v angleščini, to še ne pomeni, da v nemščini ne boš – jezika kot sistema sta si zelo različna
 • usvajanje tujega jezika je v otroštvu najhitrejše in najlažje

Pouk je kombinacija slovenskega in nemškega jezika, pri besedišču dodamo primerjave z angleščino, navodila pa so v slovenščini.

Šolske potrebščine:

veliki črtani zvezek, beležka za slovarček, 5 barvnih kemičnih svinčnikov: moder, rdeč, zelen, oranžen, črn, škarje, lepilo/lepilni trak, barvice, flomastri. Delovne liste, kopije, dodatno gradivo… učenci prilepijo v zvezek sproti.

Kolikor jezikov znaš, toliko veljaš. Tuji jeziki so dobra popotnica za naprej.

Učenci se pri pouku nemščine naučijo:

 • znajo se predstaviti in predstaviti druge
 • igra vlog s pomočjo lutk (dialogi)
 • spoznavanje nemških besed glede na nemško abecedo
 • risanje na temo nemška kultura (zastava, …)
 • števila, barve, živali, poklici, hrana in pijača, športi
 • otroške nemške pesmi (gibanje, ples)
 • moja družina (družinsko drevo)
 • šolski predmeti in šolske potrebščine
 • dnevi v tednu, moj vsakdan in meseci
 • oblačila (modna revija, igra spomin, tombola)
 • hiša, prostori v hiši in njihova oprema
 • vreme in letni časi
 • deli telesa

Učenci pri nemščini tudi berejo za bralno značko Bücherwurm, ki ni obvezna, je pa priporočljiva.

Poudarek v 2. triadi je pri tujem jeziku predvsem na utrjevanju besedišča, zato učenci v tem obdobju spoznavajo nemške besede veliko preko igre in pesmi, kar predstavlja dodatno motivacijo za učenje.

(Skupno 1.369 obiskov, današnjih obiskov 1)