Svetovalna služba Karierna orientacija-vpis v srednje šole Nadarjeni učenci Prostovoljstvo Za učence Za starše Status učenca

 

Glavne naloge šolskega svetovalnega delavca na Osnovni šoli Poljane zajemajo naslednja področja:

Vpis otrok v prvi razred

Skozi celotno šolsko leto se spremlja otroke, ki se bodo vpisali v 1. razred (te, ki obiskujejo vrtec).

V mesecu februarju poteka vpis v prvi razred. Od marca do junija pa psihološki pregledi otrok, razgovori s starši in sestanek komisije, za tiste otroke, kjer je predlagana odložitev šolanja.

Karierna orientacija

Vključuje predavanja za starše in učence 9. razreda, Vprašalnik o poklicni poti in ostala orodja, sprotno informiranje učencev o vseh pomembnih zadevah v zvezi s karierno orientacijo, individualno svetovanje učencem in staršem ter pomoč pri izbiri ustrezne poklicne poti. Organiziramo tudi predstavitve nekaterih srednjih šol in poklicev, v mesecu marcu oz. aprilu poteka vpis v srednje šole.

Vključuje tudi seznanitev učencev 8. in 9. razredov s spletnim portalom mojaizbira.si, uporaba različnih virov za predstavitev poklicev (DVD, internet, zloženke, plakati, program Kam in kako …). Izvaja predavanja za starše in učence 8. razreda.

Svetovalno delo z učenci

Vse šolsko leto obravnava in pomoč učencem z učnimi, čustvenimi, vedenjskimi, zdravstvenimi … težavami, usklajevanje dela med strokovnimi delavci in starši učencev s posebnimi potrebami, evidenca, predlaganje in spremljanje učencev s posebnimi potrebami in izpolnjevanje dokumentacije po zahtevah odločb o usmeritvi, sodelovanje v medinstitucionalnih timih za posamezne učence, skupinsko delo z učenci (v okviru ur oddelčne skupnosti), delo z učenci, ki zaključujejo šolsko obveznost, organizacija in načrtovanje predavanj za učence, testiranje učencev evidentiranih kot nadarjeni, koordiniranje dela z nadarjenimi učenci. Izvajanje programa NEON.

Ker je svetovalna delavka psihologinja, lahko izvaja diagnostične postopke, ki pomagajo pri detekciji vzrokov pojavljajočih se težav pri otroku in na njihovi podlagi, skupaj s starši in strokovnimi delavci, snuje strategije in načine intervencije ter spremljanja.

Svetovalno delo z učitelji

Individualni in timski sestanki z učitelji, sodelovanje na pedagoških konferencah in strokovnih aktivih,  sodelovanje pri individualnih obravnavah učencev, sodelovanje pri oblikovanju individualiziranih programov učencev s posebnimi potrebami in pomoč pri realizaciji teh programov, sodelovanje na urah oddelčne skupnosti, predavanja za učitelje.

Svetovalno delo s starši

Individualno svetovanje staršem, delavnice in predavanja za starše, načrtovanje in organizacija predavanj za starše, sodelovanje s starši pri reševanju težav učencev.

Drugo delo

Sodelovanje z zunanjimi institucijami (OŠ, srednje šole, CSD, dispanzer za mentalno zdravje, Zavod za zaposlovanje, Policija …). Koordiniranje prostovoljskega dela. Vodenje evidence kontinuuma pomoči za otroke z učnimi težavami, spremljanje zakonodaje, ipd.

(Skupno 4.374 obiskov, današnjih obiskov 1)