Svetovalna služba Karierna orientacija-vpis v srednje šole Nadarjeni učenci Prostovoljstvo Za učence Za starše Status učenca

V strokovni literaturi ni enotne definicije nadarjenosti. Razlog je v tem, da nadarjeni niso neka homogena skupina, ampak se nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih.

Ena od najpogosteje uporabljenih definicij na svetu je definicija, ki je zapisana v ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978. Po tej definiciji so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju, in kateri poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

 

IZHODIŠČA ZA ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI

 • Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci izhaja iz sodobnega pojmovanja nadarjenosti.
 • Delo z nadarjenimi učenci se začne čim bolj zgodaj. V prvi triadi poteka delo z njimi praviloma v oblikah notranje diferenciacije pouka, v drugi triadi v oblikah notranje in fleksibilne diferenciacije, v tretji triadi pa poleg teh oblik tudi v oblikah delne zunanje diferenciacije.
 • Pri odkrivanju nadarjenih učencev sodelujejo vsi pedagoški delavci in šolska svetovalna služba. Po potrebi se šole povezujejo med seboj ter k sodelovanju pritegnejo tudi strokovnjake zunanjih institucij.
 • Termin “odkrivanje nadarjenih učencev” označuje celoten proces, ki vključuje evidentiranje, identifikacijo ter seznanitev in pridobitev mnenja staršev. Odkrivanje se praviloma izpelje v prvi in drugi triadi, po potrebi pa se ponovi še v tretji triadi. S tem se zagotovi, da imajo vsi nadarjeni enake možnosti, da so odkriti.
 • Poleg pravočasnega odkrivanja nadarjenih učencev in organiziranja različnih diferenciranih oblik dela z njimi je potrebno tudi njihovo kontinuirano spremljanje. To vključuje spremljanje celovitega razvoja nadarjenih, vseh področij osebnosti. Osebne podatke vodi šolska svetovalna služba v skladu z Zakonom o osnovni šoli.
 • Učinkovita skrb za nadarjene učence predpostavlja ustrezne materialne in kadrovske pogoje ter stalno strokovno izpopolnjevanje na področju odkrivanja in dela z njimi.
 • Skrb za nadarjene učence je del programa dela šole, pomemben del njenega načrta in vizije ter tako tudi pomembna naloga vodstva šole.
 • Izobraževanje nadarjenih učencev se izvaja v skladu z Zakonom o osnovni šoli.
 • Za koordinacijo, implementacijo in izvedbo na operativni ravni se oblikuje strokovna skupina na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Strokovno skupino sestavljajo svetovalci zavoda in zunanji strokovnjaki.

Predpisi v zvezi z nadarjenimi učenci predvidevajo naslednje postopke:

 • evidentiranje
 • identifikacijo
 • seznanitev in mnenje staršev

Evidentiranje pomeni oblikovanje evidence učencev, ki bi lahko bili nadarjeni glede na učni uspeh, uvrstitve na tekmovanjih, izjemne dosežke, mnenje učiteljev, tekmovanja, hobiji … V skupino evidentiranih so izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od navedenih kriterijev. To je širša skupina učencev, ki bi lahko bili nadarjeni. Evidenco evidentiranih učencev vodi šolska svetovalna služba.

Identifikacija je poglobljena obravnava evidentiranih učencev. Učenci opravijo psihološki pregled (test sposobnosti, test ustvarjalnosti), učitelji izpolnijo vprašalnik o učenčevi nadarjenosti. Ugotovitev o tem, da je učenec nadarjen, se sprejme na sestanku razrednega učiteljskega zbora, na katerem sodelujeta tudi šolska svetovalna služba in koordinator za delo z nadarjenimi, če ta ni šolski svetovalni delavec.

Seznanitev in mnenje staršev je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega in pridobi tudi njihovo mnenje o otroku.
 
Odkritim nadarjenim učencem šola ponudi nekatere oblike in dejavnosti, kot so dodatni pouk, interesne dejavnosti, skupinsko delo, tekmovanja …
(Skupno 408 obiskov, današnjih obiskov 1)