1. Osnovni podatki o katalogu

1.1 Naziv zavoda

Osnovna šola Poljane
Poljane nad Škofjo Loko 100
4223 Poljane nad Škofjo Loko

telefon: 04 50 70 500
E pošta: group.oskrpo(at)guest.arnes.si

1. 2 Odgovorna uradna oseba

Metka Debeljak, ravnateljica
telefon: 04 50 70 513
metka.debeljak(at)sola-poljane.si

1. 3 Objave

Datum prve objave kataloga: 10.11.2006
Datum zadnje spremembe: 3.1.2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://sola-poljane.splet.arnes.si/?page_id=8567
Druge objave Ni.

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda

2. 1. 1 Kratek opis delovnega področja zavoda

V okviru osnovnošolskega splošnega izobraževanja šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost, organizirano in sistematično posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja.

2. 1. 2 Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 • Osnovna šola Poljane, Poljane nad Škofjo Loko 100, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
 • Podružnična šola Javorje, Javorje 6, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
 • Vrtec Agata, Poljane nad Škofjo Loko 100, 4223 Poljane nad Škofjo Loko

2. 1 .3 Organigram

 

2. 2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba

Metka Debeljak, ravnateljica
telefon: 04 50 70 513
group.oskrpo(at)guest.arnes.si

 

2. 3 Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pristojna oseba

mag. Tomaž Pisk
odv.pisk@siol.net

 

2. 4 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

2. 4. 1 Notranji predpisi

2. 4. 2 Državni predpisi

Predpisi so objavljeni na spletni strani ministrstva, pristojnega za osnovno šolstvo

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/

2. 4. 3 Predpisi EU

Predpisi so objavljeni na spletni strani
http://europa.eu/eu-law/index_sl.htm

2. 5 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

Predlogi predpisov so objavljeni na spletni strani ministrstva, pristojnega za osnovno šolstvo:
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov

2. 6 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2. 7 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih vodi OŠ Poljane

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Odložitev šolanja
 • Oprostitev sodelovanja pri posameznem predmetu
 • Podelitev statusa učencu
 • Subvencioniranje
 • Izrekanje vzgojnih ukrepov
 • izbira in imenovanje ravnatelja
 • Vpis v vrtec

2. 8 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 1. evidenca o otrocih, vpisanih v vrtec, in njihovih starših – ni prosto dostopna
 2. evidenca o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših – ni prosto dostopna
 3. evidenca podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah – ni prosto dostopna
 4. evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev – ni prosto dostopna
 5. evidenca podatkov o učencih in otrocih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje – ni prosto dostopna
 6. evidenca o nadarjenih učencih

2. 9 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 1. zbirka zaposlenih – ni v celoti prosto dostopna
 2. zbirka podatkov o plačah zaposlenih – ni v celoti prosto dostopna
 3. zbirka plačil staršev – ni prosto dostopna

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna prek spleta na https://sola-poljane.splet.arnes.si/ ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v poslovnem času na sedežu šole.

4. Stroški posredovanja informacij javnega značaja

Šola lahko prosilcu za informacije javnega značaja zaračuna stroške posredovanja po ceniku, ki je določen z uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (povezava na uredbo).

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • Jedilniki
 • Urnik dopolnilnega in dodatnega pouka
 • Koledar pisnega ocenjevanja znanja
 • Koledar nadomeščanj
(Skupno 1.034 obiskov, današnjih obiskov 1)