1. Osnovni podatki o katalogu

1.1 Naziv zavoda

Osnovna šola Poljane
Poljane nad Škofjo Loko 100
4223 Poljane nad Škofjo Loko

telefon: 04 50 70 500
E pošta: group.oskrpo(at)guest.arnes.si

1. 2 Odgovorna uradna oseba

Metka Debeljak, ravnateljica
telefon: 04 50 70 513
metka.debeljak(at)sola-poljane.si

1. 3 Objave

Datum prve objave kataloga: 10. 11. 2006
Datum zadnje spremembe: 2. 10. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://sola-poljane.splet.arnes.si/?page_id=8567
Druge objave Ni.

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.1 Organigram in podatki o organizaciji zavoda

2. 1. 1 Kratek opis delovnega področja zavoda

V okviru osnovnošolskega splošnega izobraževanja šola opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost, organizirano in sistematično posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja.

2. 1. 2 Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 • Osnovna šola Poljane, Poljane nad Škofjo Loko 100, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
 • Podružnična šola Javorje, Javorje 6, 4223 Poljane nad Škofjo Loko
 • Vrtec Agata, Poljane nad Škofjo Loko 100, 4223 Poljane nad Škofjo Loko

2. 1 .3 Organigram

 

2. 2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba

Metka Debeljak, ravnateljica
telefon: 04 50 70 513
group.oskrpo(at)guest.arnes.si

 

2. 3 Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pristojna oseba

mag. Tomaž Pisk
odv.pisk@siol.net

2. 4 Prijava kršitve predpisa v delovnem okolju po ZZPri

Zavezanec zagotovi enostavno in pregledno dostopne informacije o načinu uporabe notranjih poti za prijavo ter o notranjem aktu. Prav tako zagotovi informacije o postopkih za zunanjo prijavo organom za zunanjo prijavo in, kadar je ustrezno, institucijam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije (petnajsti odstavek 9. člena Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)).

Kaj je prijava kršitev?
Ali sumite, da je v naši delovni organizaciji prišlo do kršitve predpisov? Če je tako, lahko to kršitev prijavite zaupniku v organizaciji ali ustreznemu organu za zunanjo prijavo.

Zaupnik v zavodu Osnovna šola Poljane, Poljane nad Škofjo Loko 100, 4223 Poljane nad Škofjo Loko je Jožefa Maček.

Zaupnik bo poskrbel, da se bodo kršitve iz utemeljenih prijav odpravile oziroma da se preprečijo prihodnje kršitve, pri tem pa ne sme razkriti vaše identitete. V primeru povračilnih ukrepov boste deležni zaščite, kot jo določa ZZPri.

Kršitve lahko sporočite prek:

 • e-pošte (zaupnik.prijava@sola-poljane.si )
 • pošte (Poljane nad Škofjo Loko 100, 4223 Poljane nad Škofjo Loko s pripisom »Prijava po ZZPri«),
 • osebno pri zaupniku po predhodnem naročilu po e-pošti.

2. 4. 1 Predpisi in obrazci

Obrazec za prijavo v Docx obliki

Obrazec za prijavo v PDF obliki

2. 5 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

2. 5. 1 Notranji predpisi

2. 5. 2 Državni predpisi

Predpisi so objavljeni na spletni strani ministrstva, pristojnega za osnovno šolstvo

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/

2. 5. 3 Predpisi EU

Predpisi so objavljeni na spletni strani
http://europa.eu/eu-law/index_sl.htm

2. 6 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

Predlogi predpisov so objavljeni na spletni strani ministrstva, pristojnega za osnovno šolstvo:
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov

2. 7 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2. 8 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih vodi OŠ Poljane

 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
 • Odložitev šolanja
 • Oprostitev sodelovanja pri posameznem predmetu
 • Podelitev statusa učencu
 • Subvencioniranje
 • Izrekanje vzgojnih ukrepov
 • izbira in imenovanje ravnatelja
 • Vpis v vrtec

2. 9 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 1. evidenca o otrocih, vpisanih v vrtec, in njihovih starših – ni prosto dostopna
 2. evidenca o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših – ni prosto dostopna
 3. evidenca podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah – ni prosto dostopna
 4. evidenca podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev – ni prosto dostopna
 5. evidenca podatkov o učencih in otrocih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje – ni prosto dostopna
 6. evidenca o nadarjenih učencih

2. 10 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 1. zbirka zaposlenih – ni v celoti prosto dostopna
 2. zbirka podatkov o plačah zaposlenih – ni v celoti prosto dostopna
 3. zbirka plačil staršev – ni prosto dostopna

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna prek spleta na https://sola-poljane.splet.arnes.si/ ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne v poslovnem času na sedežu šole.

4. Stroški posredovanja informacij javnega značaja

Šola lahko prosilcu za informacije javnega značaja zaračuna stroške posredovanja po ceniku, ki je določen z uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (povezava na uredbo).

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • Jedilniki
 • Urnik dopolnilnega in dodatnega pouka
 • Koledar pisnega ocenjevanja znanja
 • Koledar nadomeščanj
(Skupno 1.447 obiskov, današnjih obiskov 1)