Dodatna strokovna pomoč Naše delo Dobro je poznati Koristne povezave Gradiva za starše Zakonodaja s področja

Zakon o osnovni šoli ZOsn (Ur. l. RS, št. 12/1996) http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200681&stevilka=3535

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 102/2007) http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007102&stevilka=5073

Koncept dela Učne težave v osnovni šoli, 11.10.2007 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/ministrstvo/Publikacije/Koncept_dela_Ucne_tezave_v_OS.pdf

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlid=200054&stevilka=2496

(Skupno 36 obiskov, današnjih obiskov 1)