Dodatna strokovna pomoč Naše delo Dobro je poznati Koristne povezave Gradiva za starše Zakonodaja s področja

Delo izvajalk dodatne strokovne pomoči zajema

1. Delo z učenci s PP


 •  vzpostavitev zaupljivega odnosa z učencem,
  odkrivanje otrok s težavami v osnovni šoli,
  pomoč staršem pri postopkih usmerjanja,
  priprava in izvajanje IP za učenca,
  vrednotenje in dopolnjevanje IP glede na učenčev napredek,
  podpora učiteljem skozi izvajanje svetovalne storitve pri pripravi prilagoditev in pripomočkov
  izvajanje svetovalne storitve za potrebe čim boljšega vključevanja učenca s PP in
  spremembe odločbe, v kolikor se to pokaže smiselno.
  spremljanje učencev po 5 stopenjskem modelu pomoči:
  spremljanje učencev s težavami, na katere so opozorili učitelji,
  vodenje kontinuuma pomoči,
  ugotavljanje področij posebnih potreb in specifičnih učnih težav z ACADIO testom.

2. Po formalni pridobitvi odločbe je primarna naloga strokovne delavke:


 • vzpostavitev ustreznega zaupljivega odnosa z učencem,
  prepoznati njegova močna področja in ga motivirati za sodelovanje pri oblikovanju dejavnosti, ki bodo odražale njegov interes in zavzetost,
  z učenčevimi močnimi področji krepiti njegova šibka področja,
  starše obveščati, seznanjati in vključevati v vse postopke in dejavnosti v zvezi z izvajanjem odločbe.

3. V okviru pouka pa je glede na potrebe učenca:


 • prilagoditi izvajanje in organizacijo pouka.
  učencu zagotoviti individualne prilagoditve, ki mu zagotavljajo optimalne pogoje, da lahko pokaže svoje znanje,
  krepiti učenčeva šibka področja, razvijati strategije za kompenzacijo primanjkljajev oziroma odpravljati primanjkljaje.

4. Timsko sodelovanje in medpredmetno povezovanje:


 • sodelovanje s starši otrok s PP,
  sodelovanje in podpora učiteljem, ki učenca s PP poučujejo,
  sodelovanje z učitelji izvajalci ISP, kjer se opažajo težave pri učencih,
  sodelovanje z učiteljicami OPB pri ustrezni pomoči učencem s posebnimi potrebami glede prostorskih prilagoditev in najučinkovitejše pomoči za uspešno sodelovanje in vključitev otroka v OPB,
  sodelovanje z drugimi aktivi glede prilagoditev izvajanja in organizacije pouka za učence s posebnimi potrebami, dogovarjanje glede preverjanj in ocenjevanj znanja (pomoč pri optimalnem časovnem načrtovanju in pri oblikovanju prilagoditev posameznih testov),
  sodelovanje z učitelji dopolnilnega pouka za bolj učinkovito in individualizirano pomoč učencu s posebnimi potrebami,
  sodelovanje z zunanjimi institucijami in strokovnjaki, kjer je otrok v obravnavi,
  sodelovanje na pedagoških konferencah in RUZ-ih (predaja razredov, zaznavanje posebnih potreb, spremljanje učencev s težavami).
  sodelovanje pri organizaciji in pripravi šolskih prireditev.

Področja dela izvajalk dodatne strokovne pomoči
Polona Zupan je psihologinja v vlogi svetovalne delavke, ki skrbi za pomoč učencem pri poklicni orientaciji, svetuje učencem ob težavah in je prva strokovna delavka, s katero se srečate ob vpisu v šolo. Več o njenem delu pa na strani:
http://www2.arnes.si/~oskrpo1s/sluzbe/Svetovalna.html

Darinka Nagode je socialnega pedagoginja in opravlja naloge:

 • Pomoč razrednikom pri ustvarjanju pozitivne klime v novo nastalih oddelkih.
 • Učenje socialnih veščin.
 • Pomoč pri reševanju sporov v socialni interakciji.
 • Sodelovanje na urah oddelčnih skupnosti s temami iz socialnega področja.
 • Podpora in pomoč rejnikom pri organizaciji domačega dela z učenci v rejništvu.
 • Spremljanje in pomoč pri reševanju sporov med učenci v rejništvu.
 • Sodelovanje pri pripravi in izvajanju roditeljskih sestankov.
 • Spremljanje učencev s težavami, na katere opozorijo učitelji na konferencah.

Mirjam Bogataj je pedagoginja, ki skrbi za:

 • Sodelovanje s starši otrok s posebnimi potrebami.
 • Pomoč učencem in staršem pri premagovanju učnih in vzgojnih težav otrok.
 • Sodelovanje z učitelji pri reševanju učno-vzgojne problematike.
 • Sodelovanje z logopedinjo, učitelji ter zunanjimi inštitucijami.
 • Učenje EFT-ja za boljše izražanje čustev in Brain Gyma.

Barbara Tavčar je specialna pedagoginja, ki opravlja:

 • Spremljanje učencev, ki jih učitelji prepoznavajo kot učence s težavami, skrb za učence na podružnični šoli Javorje.
 • Sodelovanje z razredniki pri spremljanju dela učencev s PP.
 • Prepoznavanje in ocenjevanje posebnih potreb učencev z različnimi ocenjevalnimi lestvicami in testi.
 • Izvajanje interesne dejavnosti GIBALNICE, kjer se dela predvsem na osnovnih oblikah gibanja, taktilni integraciji, krepitvi pozornosti in razvijanju učinkovitega učenja z uporabo obeh tehnik Brain Gyma.
 • Delo z učenci s posebnimi potrebami po metodi MNRI, Bal- A- Vis- X.
 • Sodelovanje na roditeljskih sestankih za starše s predstavitvijo otrok s PP, postopka usmerjanja in dela z otroki s PP na naši šoli.
 • Delo z otroki s SAM po metodi PECS.
(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)